ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ระดับปริญญาโท 1 อัตรา

  « เมื่อ 25-06-2019 เวลา 15:33:43 โดย กองบริหารจัดการที่ดิน อ่าน 46338 »

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

(๑)  สัญชาติไทย

(๒)  เพศชายหรือหญิง

(๓)  อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์

(๔)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๕)  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

(๖)  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(๗)  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของหน่วยงานในการบริหารงานโครงการในการจัดทำเอกสารทางราชการ ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม เอกสารการจ้างที่ปรึกษาโครงการ และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงาน รวมทั้งประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินของสำนักงานฯ ในการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ จัดพิมพ์ ผลิตเอกสาร รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาระบบฯ

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. การจ่ายค่าจ้าง  

อัตราเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท

๕. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร

(๑) สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริหารจัดการที่ดิน (กลุ่มงานนโยบายและแผน) ชั้น ๕ (ตึกหน้า)สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

(๒)  สมัครผ่านออนไลน์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://bit.ly/2NeCOQu 

      และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่ใช้ในการสมัครมาที่ e-mail: land.lppgroup@gmail.com

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรปวีณ์ กูลศิริศรีตระกูล โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๘

          หรือ ๐๙ ๖๘๘๙ ๘๓๕๙ (ในเวลาราชการ) สิ้นสุดการรับสมัครในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๖. วันสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบริหารจัดการที่ดิน ชั้น ๕ อาคาร สผ.

๗  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

(๑) ใบสมัครรับในวันที่สมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved